# چرا کامپیوتر ها در دنیای امروز مهم اند اول اینکه ما به کامپیوتر ها در دنیای امروز نیازمندیم – نه اینکه مجبور باشیم بلکه…